Partnerzy

ul. Postępu
02-676Warszawa

+48 601 971 336

info@smb.pl

https://smb.pl/

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Istnieje od 1995 roku i jest najważniejszą organizacją non¬-profit, która zrzesza najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego, przestrzegające najwyższych zasad etycznych. Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży marketingu bezpośredniego i interaktywnego, promocja najlepszych rynkowych praktyk oraz firm stosujących najwyższe standardy działania. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego FEDMA, European Confederation of Contact Centre Organisations (ECCCO), Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Dzięki temu jest najważniejszą organizacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB. SMB współpracuje ze środowiskiem oraz naszymi partnera­mi, tworzy warunki sprzyjające rozwojowi marketingu bezpośredniego i interaktywnego w Polsce zgodnie z obo­wiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej. Stowarzyszenie wspiera rozwój zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych kanałów komunikacji bezpośredniej. SMB tworzy odpowiednie warunki ramowe sprzyjające innowa­cyjności i społecznej akceptacji marketingu bezpośredniego jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym. Stowarzyszenie pomaga w kreowaniu odpowiedzialnego dialogu pomię­dzy konsumentami, przedsiębiorstwami, organizacjami cha­rytatywnymi, oświatowymi i kulturalnymi oraz instytucjami państwowymi.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych
ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań
NIP: 5222842937
REGON: 140900028
KRS: 0000274263
Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego