Rynek reklamy:

 

Tekst jednolity

 

STATUT POLSKIEJ IZBY ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH – PIAP

 

uwzględniający zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 02.01.2009 r.
 

uwzględniający zmiany wprowadzone na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 22.05.2014 r.

uwzględniający zmiany wprowadzone na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 19.05.2016 r.

uwzględniający zmiany wprowadzone na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 17.05.2019 r.

uwzględniający zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 28.05.2020 r.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§1

 

Stowarzyszenie działa pod nazwą "Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych" i posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.

§2

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów Stowarzyszenia, może ono działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. W szczególności Zarząd może powierzyć prowadzenie bieżących spraw administracyjnych Dyrektorowi Biura Zarządu.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych przez Zarząd w postaci stosownych uchwał.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania.

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Tworzenie warunków umożliwiających rozwój zrzeszonych Członków.

2. Pełnienie wiodącej roli w identyfikowaniu, planowaniu i rozwiązywaniu spraw dotyczących szeroko pojętego rynku usług reklamowych, jak również kształtowanie i inicjowanie działań, które wpłyną na rozwój rynku reklamowego, poprzez współpracę z rządem, obecność w mediach i wystąpienia publiczne.

3. Ochrona technologii, ekonomicznych i branżowych interesów swoich członków w celu reprezentowania ich spraw w instytucjach użyteczności publicznej, władzach, mediach i innych zainteresowanych jednostkach.

4. Stwarzanie możliwości członkom Stowarzyszenia do spotkań, współpracy, wymiany informacji i współdziałania w prowadzonej działalności oraz podnoszenia jakości swoich usług.

5. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie szeroko pojętych usług reklamowych poprzez prowadzenie szkoleń i seminariów dla swoich Członków oraz innych zainteresowanych osób.

§7
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 

1. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie współuczestniczenia w tworzeniu aktów i innych regulacji prawnych związanych z działalnością członków Stowarzyszenia.
 

2. Organizację i prowadzenie spotkań i seminariów informacyjnych, wystaw, pokazów odczytów, dyskusji, sympozjów z zakresu marketingu i szeroko pojętej reklamy, oraz z każdej innej dziedziny leżącej w obszarze zainteresowania Członków Stowarzyszenia.
 

3. Nawiązanie stałej współpracy z organizatorami imprez targowych – krajowych i zagranicznych o tematyce obejmującej zakres działalności członków Stowarzyszenia.
 

4. Reprezentowanie interesów swoich członków w instytucjach publicznych, instytucjach użyteczności publicznej, organach władzy, oraz wszędzie tam, gdzie okaże się to konieczne.
 

5. Współpraca z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 

ROZDZIAŁ III
 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być następujące osoby:
 

- osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

- producenci, importerzy i dystrybutorzy gadżetów i upominków reklamowych oraz innych nośników reklamy

- firmy działające na rynku produktów i usług reklamowych,

- agencje reklamowe,

- organizatorzy targów i wystaw,

- media zajmujące się tematyką rynku produktów i usług reklamowych.
 

2. Wyjątkowo członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby, nie spełniające wymogów z pkt. 1., których działalność naukowa lub publicystyczna jest związana z szeroko pojętą reklamą.
 

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby wskazane w §8.1 statutu będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub podmioty mające główną siedzibę w Polsce jak i cudzoziemcy (obywatele państw trzecich niezamieszkujący w Polsce jak i podmioty mające swoją główną siedzibę poza granicami Polski). W każdym wypadku komunikacja pomiędzy Stowarzyszeniem i członkami Stowarzyszenia odbywa się w języku polskim.


§9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków honorowych

3) członków wspierających.

§10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. Członek zwyczajny posiada prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą o wartości rynkowej równej sumie rocznej składki i opłaty marketingowej. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych do władz Stowarzyszenia, posiadają jednak głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków[1].

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiada praw wyborczych do władz Stowarzyszenia, ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu  Członków.

4. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Przyjęcie w poczet Członków wymaga uzyskania pozytywnej opinii o kandydacie wystawionej przez co najmniej połowę Członków Zarządu[2].

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§11[3]

1. Członek Zwyczajny ma prawo do:

1) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp, organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

2) zgłaszania opinii wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych przez Zarząd,

4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

 2. Członek Zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) przestrzegania kodeksu etyki zawodowej,

4) regularnego opłacania składek,

5) informowania Stowarzyszenia o wszelkich zmianach prowadzących do tego, że przestał on spełniać wymogi, o których mowa w § 8 ust. 1 Statutu.

3.  Członek Wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:

1) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp, organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

2) zgłaszania opinii wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych przez Zarząd.

4. Członek Wspierający obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) przestrzegania kodeksu etyki zawodowej,

4) świadczenia rzeczowego lub pieniężnego na rzecz Stowarzyszenia w wysokości rocznej opłaty Członkowskiej.

5) informowania Stowarzyszenia o wszelkich zmianach prowadzących do tego, że przestał on spełniać wymogi, o których mowa w § 8 ust. 1 Statutu.

5. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich oraz aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia

§12

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań, przy czym rezygnacja musi być złożona najpóźniej na dwa miesiące przed upływem rocznicy przystąpienia do Stowarzyszenia. Oświadczenia o rezygnacji otrzymane przez Stowarzyszenie po upływie w/w terminu, nie zwalniają z obowiązku opłacania składek za kolejny rok,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącegonaruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad kodeksu etyki zawodowej,

5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

6) pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na uzasadniony wniosek Zarządu, w związku z działaniem członka na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,

7) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia, że dany członek nie spełnia warunków, o których mowa w § 8 ust. 1 Statutu.

2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty podjęcia stosownej uchwały. Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wniesienia odwołania.

3. Do osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2. Odwołanie Członka Stowarzyszenia powinno być rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.


ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

§13

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§14

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 (dwa) lata, przy czym Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wybranych podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 18 maja 2018r. trwa 3 (trzy) lata[4], z tym że członkowie władz pełnią swe funkcje do czasu zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego, kończącego kadencję. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków w tym przypadku ma także charakter Zebrania Wyborczego. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§15

W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci lub odwołania członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w wyborach uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faxem.

3. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał, o ile Statut wyraźnie nie stanowi inaczej, gdy obecnych jest polowa uprawnionych do głosowania, a w przypadku braku takiego kworum, kolejne Walne Zebranie Członków odbywa się automatycznie po 30 minutach od pierwszego Walnego Zebrania Członków i jest wówczas uprawnione do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków Stowarzyszenia.[5]

§17

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego, a wyborcze w terminach wynikających z §14 ust.1 i § 15 Statutu.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący, wybierany każdorazowo przez Walne Zgromadzenie Członków. Przewodniczący powołuje Sekretarza Zebrania oraz doraźnie komisje skrutacyjne składające się z dwóch do trzech osób w przypadku głosowania tajnego.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty

złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji Zarządu,

2) uchwalanie zmian statutu,

3) uchwalenie Kodeksu Etyki Zawodowej,

4) uchwalanie Regulaminów nie zastrzeżonych dla innych organów,

5) uchwalanie budżetu,

6) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

8) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,

11) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Zarząd

§19

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 6-8 osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, od 3-5 członków.

3. Zarząd jak również poszczególni jego członkowie powoływani są i odwoływani przez Walne Zebrania Członków.

4. Zarząd obraduje na sesjach, zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

1/ bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

2/ określania i podejmowanie działań w sprawach krótko i średnioterminowych,

3/ powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Zarządu zgodnie z §19 pkt. 6 Statutu,

4/ wykonywanie wszelkich innych spraw przekazanych przez Walne Zebranie Członków w regulaminie.

Dyrektor Biura Zarządu

6.  Zarząd może powołać Dyrektora Biura Zarządu. Dyrektor Biura Zarządu podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Uchwała Zarządu dotycząca powołania Dyrektora Biura Zarządu podejmowana jest większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

7.  Zakres obowiązków Dyrektora Biura Zarządu określa umowa.

§20

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) określanie szczegółowych kierunków działania,

3) nadzór nad prowadzoną działalnością gospodarczą,

4) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

11) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, nie rzadziej niż raz w

roku.

 

Komisja Rewizyjna

§21

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego (wyznaczany przez Walne Zgromadzenie) oraz Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza (wyznaczanych uchwałą przez Komisję Rewizyjną spośród swoich członków).

 

§22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3) prawo żądania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania posiedzenia Zarządu.

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§23

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być powoływani do Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Projekt regulaminu Komisji Rewizyjnej opracowany jest przez Komisję Rewizyjną i opiniowany przez Zarząd. Regulamin Komisji Rewizyjnej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

 

§24

W przypadkach określonych w §22 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek i fundusze

 

§25

 

Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

§26

 

  1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z :
  1. Opłat wpisowych i składek członkowskich,
  2. Dochodów z majątku,
  3. Dotacji,
  4. Darowizn, zapisów i spadków,
  5. Środków otrzymanych od sponsorów,
  6. Dochodów z własnej działalności.

 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Oprócz składek członkowskich, działalność Stowarzyszenia jest finansowana z opłaty marketingowej. Wysokość opłaty marketingowej, zasady jej uiszczania oraz korzyści płynące z opłacania opłaty marketingowej określa regulamin ustalany każdorazowo przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych. O podjęciu i zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie decyduje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI.

 

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia

 

§27

 

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w tym dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa Zarządu i jednego z Wiceprezesów Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§28

 

1. Zmiana Statutu wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3 głosujących niezależnie od liczby głosujących. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania[6].

2. Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy z tym związane zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w §16 ust.2 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

 

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy końcowe

§29

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

 

[1] Zmieniony uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17 maja 2019r.

[2] Zmieniony uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17 maja 2019r.

[3] Zmieniony uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17 maja 2019r.

 

[4] Zmieniony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 28 maja 2020r.

 

[5] Dodany uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17 maja 2019r.

 

[6] Zmieniony uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17 maja 2019r.