Kodeks etyki:

1. Członek PIAP godnie reprezentuje swoją branżę tak w kraju, jak i poza jego granicami.

2. Członek PIAP stanowi wzór dla środowiska branżowego oraz wzór społeczny.

3. Członek PIAP dąży do rozwoju swojej firmy oraz usprawniania jej organizacji.

4. Członek PIAP dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji.

5. Członek PIAP w swym postępowaniu liczy się z otoczeniem społecznym i ekologicznym.

6. Członek PIAP kieruje się w swej działalności zasadami uczciwości i rzetelności kupieckiej oraz zawsze przestrzega prawa i dobrych obyczajów 
handlowych, w szczególności:

• w interesach postępuje elegancko i stosuje zasady fair play,
• dochowuje kontraktów, jest solidny, terminowy i przestrzega ustaleń,
• odnosi się z szacunkiem do klientów, partnerów, pracowników oraz organizacji pracowniczych i stowarzyszeń branżowych oraz konkurencji
• dba o ład i dobrą atmosferę tak w swojej firmie, jak i w swoim otoczeniu

7. Członek stowarzyszenia aktywnie uczestniczy w pracach PIAP.

8. Członek PIAP w szczególności stosuje się do następujących zasad:

• dbałość o dobre imię PIAP,
• solidarność, udzielanie koleżeńskiej pomocy i służenie radą innym członkom PIAP,
• dążenie do rozwiązywania wszelkich sporów polubownie,
• dbałość o to, aby współpraca w PIAP układała się w oparciu o wzajemne zaufanie, szacunek i dobrą wolę.

9. Członek PIAP propaguje koncepcję integracji środowiska branży artykułów promocyjnych oraz współpracę z innymi organizacjami branżowymi 
w kraju i za granicą.

10. Członek PIAP jest zobowiązany promować Stowarzyszenie , jego działania oraz zasady zawarte w Kodeksie.

11. Za naruszenie zasad zawartych w Kodeksie członek PIAP może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia.