Page 9 - Gazeta PIAP
P. 9

BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIE J IZBY AR T YKUŁÓ W PROMOCYJNYCH                        | 09

    Z życia Izby...         Z rynku           Edukacja i szkolenia      Lifestyle           Kalendarz wydarzeń
     Strona 2                           Strona 11           Strona 14           Strona 16    WSPÓLNIE ODBUDUJMY POPYT NA UPOMINKI REKLAMOWE
    Bezpieczne targi są możliwe. W opinii naszych wystawców
    potrzebny jest nam duży reSTART branży. Przed nami
    najważniejszy sezon świąteczny. W tych nietypowych czasach
    upominki reklamowe mogą stać się kluczowym narzędziem
    w komunikacji firm z klientem i długofalowym budowaniu relacji
    – mówi w wywiadzie z nami Robert Załupski z OOH magazine –
    organizator wrześniowych targów FestiwalMarketingu.pl


                   fantastyczne jubileusze. 30., 20. czy
                   15. lecia obecności na rynku. Wierzę,
                   że z tej nietypowej sytuacji wyjdą jesz-
                   cze bardziej wzmocnieni.
                    Jak przedstawia się zaintereso-
                   wanie tegoroczną edycją Festiwalu
                   zarówno wśród wystawców, jak
                   i zwiedzających?
                    Większość firm zdaje sobie spra-
                   wę, że potrzebny jest potężny reSTART
                   branży, a właściwie całej gospodar-
                   ki. W mojej opinii chyba żadna go-
                   spodarka świata nie przeżyje kolejne-
                   go lockdownu. O ile wcześniej wyda-
                   wało nam się, że będzie problem z or-
      ROBERT ZAŁUPSKI      ganizacją i rozważaliśmy różne scena-
                   riusze (mamy na szczęście świetnego
      CEO OOH magazine
                   partnera w postaci EXPO XXI War-
                   szawa, który wspiera nas na każdym
    Wiosna zamiast odmrożenia przy- etapie organizacji), to jednak obecnie
    niosła w tym roku zamrożenie. Jak  widzimy duży optymizm naszej bran-
    przyjęliście tę sytuację jako organi- ży. Potrzebny jest powiew normalno-
    zatorzy imprezy targowej? Jak wy- ści, spotkania twarzą w twarz, zapo-
    glądała komunikacja z  klientami  znania się z nowościami i ponowne  osób, które przybyły na targi „Jestem  prezy. Rozmawiamy z przedstawicie- kach współpracy. Budować relacje.
    w tym trudnym momencie?    otwarcie. A co najważniejsze - musimy  Slow”. W sierpniu przed nami jeszcze  lami top agencji i wiemy, że na ich  Jeśli chcemy odbudować popyt na ar-
     W pierwszym okresie skupiliśmy się  dać jasny sygnał dla działów marke- targi mody - również w Poznaniu. Tak- obecność możemy liczyć. To dla nas  tykuły promocyjne, musimy wysłać ja-
    na działaniach charytatywnych. Akcja  tingu klientów końcowych. W tych nie- że nie będziemy pierwsi. i wystawców ważne wsparcie. Wie- sny przekaz dla rynku, pokazać, że
    #SuperBohater koordynowana przez  typowych czasach firmy powinny po- Zgodnie z wytycznymi, poszerzyli- le rozmów ze zwiedzającymi pro- branża działa i co więcej - nasza ofer-
    OOH magazine zaangażowała wielu  stawić na budowanie relacji, wsparcie  śmy alejki między stoiskami do 3 me- wadzą sami wystawcy. To czas, kie- ta może być świetną alternatywą do
    naszych wystawców. Wsparliśmy ra- swoich klientów i pracowników. Do- trów, mamy dużo większą przestrzeń,  dy wszyscy gracze rynku rekla- drogich kampanii telewizyjnych czy
    zem ponad 40 szpitali zakaźnych. Wy- skonale wiemy, że upominki reklamo- świetnie zaplanowaną komunikację  mowego muszą wspólnie odbudo- online.
    posażyliśmy ponad 500 pielęgniarek  we są do tego najlepszym narzędziem.  oraz mnóstwo punktów do dezynfek- wać popyt na upominki reklamo- Opowiedz proszę o wydarzeniach
    i ratowników medycznych w persona- Spotkajmy się we wrześniu w Warsza- cji. Wystawcy będą zaopatrzeni zarów- we. Musimy także pamiętać, że na- towarzyszących, jakie dodatkowe
    lizowane kubki z logo #SuperBohater.  wie. Oczywiście z zachowaniem no- no w przyłbice, jak i maseczki. Firma  sza branża jest mocno powiązana  atrakcje czekają na gości podczas
    Takie pospolite ruszenie naprawdę do- wych norm bezpieczeństwa. Headwear przygotowuje maseczki dla  z branżą eventową. Wierzę, że od- tegorocznego Festiwalu?
    dało branży dużo pozytywnej energii. Przygotowania do targów i  wy- zwiedzających. Mimo to wiemy, że na  powiednio wysoką frekwencją na   Finalizujemy program dwóch kon-
     Co do organizacji samych targów,  darzeń towarzyszących ruszyły peł- pewno będą to inne targi niż dotych- FestiwalMarketingu.pl pokażemy, że  ferencji: EVENT MIX i MARKETING
    mieliśmy bardzo dobry feedback od  ną parą. Jakie wymogi wymuszają  czas. Bez przyjacielskich uścisków czy  bezpieczne wydarzenia są możliwe. MIX. Oczywiście będą branżowe kon-
    naszych wystawców. Właściwie to oni  względy bezpieczeństwa podczas  też wieczornej imprezy w klubie. Dlaczego spotkania face to face  kursy SUPER GIFT i POS STARS.
    podjęli decyzję o kontynuowaniu prac  FestiwalMarketingu.pl? Staramy się jednak zapewnić takie  podczas targów branżowych są  Bezpłatna kawa i dużo bezpiecznych
    nad Festiwalem Marketingu. Wiemy,  Bezpieczne targi są możliwe i na  warunki, aby wystawcy i zwiedzający  dobrym kierunkiem promowania  stref do spotkań. Wystawców będziemy
    że będzie on inny, wyjątkowy, ale pa- takie właśnie stawiamy. Za nami są  poczuli normalność, za którą tak chy- oferty? integrować z przedstawicielami agen-
    miętamy przecież rok 2008, kiedy bo- już pierwsze wydarzenia w Poznaniu,  ba wszyscy tęsknimy. Produkty reklamowe trzeba zo- cji reklamowych i drukarń podczas
    rykaliśmy się z kryzysem gospodar- podczas których na jednych targach  Co wydaje się Wam obecnie szcze- baczyć na żywo i dotknąć. Spraw- pikniku po targach. Wszystko z zacho-
    czym. Wystawcy wierzą, że poradzi- zorganizowanych w czerwcu pojawiło  gólnym wyzwaniem? dzić ich jakość. Ich prezentacja on- waniem wytycznych bezpieczeństwa,
    my sobie jeszcze lepiej. Pamiętajmy,  się ponad 4 tys. zwiedzających. Praski  Zdecydowanie przekonanie ludzi do  line to za mało. Przy okazji war- w przyjaznej atmosferze.
    że wielu z nich niedawno obchodziło  Koneser również odwiedziło mnóstwo  jak najliczniejszego przybycia na im- to porozmawiać o trendach i warun- ■ Rozmawiała Joanna Muszyńska
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14