Page 8 - Gazeta PIAP
P. 8

08 |                   BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIE J IZBY AR T YKUŁÓ W PROMOCYJNYCH

    Z życia Izby...         Z rynku           Edukacja i szkolenia      Lifestyle           Kalendarz wydarzeń
     Strona 2                           Strona 11           Strona 14           Strona 16
    Komunikacja w dobie wirusa                                 skupiać się na zapewnieniu, że wszystko w ciężkich czasach zyskują na znacze-

                                                  wróciło do normy, że praca przebiega niu. - Są skutecznym narzędziem do ko-
                                                  jak przed pandemią. Działania powinny munikacji i budowania relacji z klien-
    Wybuch wiosennej pandemii zdominował życie społeczne, gospodarcze, ale także kreacje w reklamie.  zachęcać klientów do powrotu do nor- tem w specyficznym czasie. Wiele firm
    Był to czas bardzo intensywny, bo firmy i marki musiały dopasować swoją komunikację do panujących realiów.  malności. Zamiast redukowania budże- w ten sposób realizuje swoje ambicje
    Na pierwszy plan wysunęły się emocje związane z izolacją, tęsknotą za bliskimi i tzw. normalnością. tów, aby zachowawczo przygotowywać Employer Branding-owe z pracującym
                                                  się na nieznane. Wirus będzie nam to- zdalnie zespołem i spadkiem możliwo-
                                                  warzyszył przez długie lata co nie ozna- ści MICE. - uważa Adam Białas, mana-
                                                  cza, że mamy w tym okresie siedzieć ger Agencji CorePR.
                                   reklamy pozwalają uzyskać plano- z założonymi rękami czekając na roz- Upominki reklamowe mocno wpisa-
                                   wany efekt i wyprzedzić konkurencję.  wój sytuacji. – mówi Grzegorz Dolnik ne są w branżę eventową, ale w obec-
                                   W branży reklamowej najlepsze kampa- z gratisownia.pl. Tego samego zdania nej sytuacji, kiedy organizacja spotkań
                                   nie skupiały się wokoło hasła „zostań  jest Edyta Lisowska: Kampania powin- ograniczona jest do minimum, upomin-
                                   w domu” COVID-19 np.: McDonald’s,  na być dostosowana do panującej sy- ki stają się wizytówką marki, jej amba-
                                   Burger King, Nike, Apple, YouTube,  tuacji, ale spokojna. Nie należy stra- sadorem i przedstawicielem, w miejsce
                                   IKEA, Heinz, Dove. – mówi Adam Białas,  szyć pandemią, ponieważ mamy zwy- uniemożliwionego kontaktu bezpośred-
                                   ekspert rynku i manager Agencji CorePR. czajnie jako ludzie, którzy bądź co bądź niego. - Każdy lubi dostawać prezenty,
                                                  są przyzwyczajeni do kontaktów i rela- które w chwili obecnej, przy ogranicze-
                                    Marki w różny sposób promowały  cji biznesowych czy towarzyskich, do- niu możliwości spotkania face-to-face
                                   postawy obywatelskie w czasie wio- syć panującego strachu i zamknięcia. powinny być traktowane jako podsta-
                                   sennej fali pandemii. - Według mnie na  W początkowej fazie lockdown’u wie- wowa metoda do przypominania klien-
                                   uwagę zasługuje komunikacja Lecha  le firm prowadziło kampanie opierają- tom o sobie. Możemy w bardzo prosty
                                   i jego „Lechend”. Kampania, która na  ce się na strachu przed wirusem, teraz sposób zakomunikować im jak wyjątko-
                                   samym początku miała podkreślać wy- nie ma to najmniejszego sensu, teraz wo cenni są dla naszego biznesu, któ-
                                   jątkowość jej odbiorców w kontekście  najważniejsze jest, aby być wsparciem ry bez ich aktywnego udziału jest ni-
                                   organizowania imprez itp. przeszła do  dla klienta i pomagać mu w jego no- czym innym jak kolejnym numerem
                                   tego, że każdy kto trzyma dystans, sto- wych rozwiązaniach, pomysłach, pro- w identyfikacji podatkowej. – podkre-
                                   suje się do zaleceń związanych z samo- blemach, na które trzeba znaleźć anti- śla Grzegorz Dolnik. Branża reklamo-
    Jesteśmy blisko        nia, że mamy trudny czas. – mówi Ja- izolacją i pomaga seniorom też jest Le- dotum. – podkreśla Edyta Lisowska.  wa wykreowała szereg produktów wpi-
     Tym, czego ludzie oczekują w każ- kub Prószyński, Head of Social Media chendą. Postać „barda” została rów-    sanych w realia pandemii, funkcjonal-
    dym trudnym momencie jest na pew- B2C w Monday.    nież zgrabnie wpleciona w trend Hot 16  Udogodnienia dla klientów nych i praktycznych, ale w stałym re-
    no empatia. Wiele marek na niej wła- Niektóre brandy postawiły na kon- Challenge – uważa Jakub Prószyński. Innym aspektem i naturalną kon- pertuarze są upominki tradycyjne, które
    śnie bazowało swój reklamowy prze- wencję humorystyczną, żeby rozłado-       sekwencją pandemii koronawirusa są ucieszą odbiorców zmęczonych tema-
    kaz. Jednym z najlepiej zrealizowanych  wać trochę ten okres pełen lęku i zmar- Jak się komunikować gruntowne zmiany w funkcjonowaniu tem zdrowotnych zagrożeń. - Dla tych
    przykładów jest reklama T’Mobile „Je- twień. - W sieci pojawiła się zagranicz- Wybuch pandemii był w reklamie  wielu branż. Firmy z branży gastrono- którzy wracają po dłuższej nieobecno-
    steśmy dla Ciebie”. Zrealizowana bez  na kampania popularnej sieci fast food. wydarzeniem  bezprecedensowym,  micznej musiały przerzucić się na ser- ści można przygotować całą masę pa-
    wychodzenia z domu, bardzo natural- Burger King stwierdził, że rok 2020 jest więc marki musiały szybko nauczyć  wis z dowozem oraz internetowe zamó- kietów powitalnych, które w nawiąza-
    nie przedstawiła kadry z życia w cza- tak beznadziejny, że musi się już skoń- się funkcjonowania w nowej rzeczy- wienia. Podobnie z prezentacją i logi- niu do obecnej sytuacji mogą zawie-
    sie kwarantanny, trudy funkcjonowa- czyć - dlatego ogłosili gwiazdkę w lip- wistości, stworzyć dialog z konsumen- styką innych produktów. Na znaczeniu rać gadżety związane z pandemią tj.
    nia w zamknięciu w domu, z dziećmi,  cu. Restauracje rozświetlone zostały tem dopasowany do ich potrzeb. Jaka  zyskały wszelkie aplikacje i narzędzia długopisy antybakteryjne, małe pod-
    z pracą zdalną. Marka świetnie poka- lampkami choinkowymi a cały wystrój powinna być komunikacja w kryzy- internetowe. - Wiele aspektów działa- ręczne żele do dezynfekcji rąk, chus-
    zała jak blisko jest swoich odbiorców  nawiązywał do świątecznego okresu. sowym dla społeczeństwa momencie?  nia firm musiało się bardzo szybko digi- teczki, maseczki z nadrukiem/logo fir-
    i jak doskonale ich rozumie, co podkre- Burger King pokazał w swojej kam- - Przede wszystkim taka komunikacja  talizować i ten trend na pewno nie znik- my i wiele innych. Jest także grupa ma-
    śliła przekazując w prezencie dodatko- panii dystans, poczucie humoru, dzię- powinna wpisywać się w nową normal- nie w kolejnych miesiącach. Oprócz rek i Klientów, która całkowicie wróci-
    wy Internet w weekendy.    ki czemu zyskał w oczach potencjal- ność, ale w sposób dający nadzieję na  tego marki powinny inwestować w inne ła do normalności i proponuje upomin-
     Marki okazywały empatię i pomoc  nych klientów. – wymienia jako przy- lepsze jutro i w optymistycznym tonie.  udogodnienia, jak szybsza lub darmo- ki nie związane z tym okresem i tema-
    nie tylko na szklanym ekranie. Kre- kład świetnego ruchu marketingowego To pokazuje już chociażby Heineken  wa dostawa, aplikacje mobilne oraz tem tj. breloki z rozgałęźnikami, kub-
    atywne formy wsparcia dla zamknię- dr Edyta Lisowska, Dyrektor zarządza- ze swoją globalną kampanią na temat  szybka obsługa klienta za pośrednic- ki termiczne i wiele innych dostępnych
    tych w domu konsumentów przybra- jący EBLIS B&L.    otwarcia barów. Maseczki czy social di- twem chociażby Facebooka. – podkre- gadżetów. – wymienia Edyta Lisowska.
    ły postać pomysłów na spędzanie zbyt             stancing są już pewnym elementem na- śla Jakub Prószyński. Ludzie nauczyli
    dużej ilości wolnego czasu w izolacji.  #Zostań w domu   szej codzienności i powinny pojawiać  się korzystania z tego typu narzędzi, dla  Wiosenne kampanie reklamowe były
    - Wyróżniłbym Heinza, który stworzył  Obok kampanii opartych na empa- się w komunikacji i reklamie, by imi- wielu okazały się praktyczniejsze i po tworzone „na gorąco”, komunikacja
    idealne na długie wieczory puzzle z 570  tii pojawił się także wiele takich, które tować rzeczywistość i pokazywać spo- zdjęciu restrykcji nadal chętnie po nie szyta na miarę możliwości. W momen-
    elementów, wszystkie w kolorze ich ket- edukowały odbiorców, dlaczego waż- łeczną odpowiedzialność marki. – pod- sięgają.  cie, kiedy wirus nadal nie został zaże-
    chupu oraz IKEA, która zaprojektowa- na jest kwarantanna. - Okres związany powiada Jakub Prószyński.          gnany, firmy i marki mogą przygoto-
    ła 6 instrukcji na stworzenie „bazy”  z pandemią, zmusił wiele firm do szu-     Upominki reklamowe w czasach  wać swoją jesienną kreację reklamową,
    z kocy, krzeseł i innych mebli. To przy- kania optymalizacji kosztów, coraz bar- Specjaliści stawiają przede wszyst- zarazy bo odbiorcy znowu będą potrzebować
    kłady jak tworzyć aktywacje w komu- dziej na znaczeniu zyskuje PR i unika- kim na optymizm. - Komunikacja  Upominki reklamowe to narzędzia wsparcia.
    nikacji, bez dodatkowego podkreśla- towe narzędzia, które za ułamek ceny z klientami powinna przede wszystkim  stworzone do budowania relacji, które ■ Joanna Muszyńska
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13