Page 7 - Gazeta PIAP
P. 7

BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIE J IZBY AR T YKUŁÓ W PROMOCYJNYCH                        | 07

    Z życia Izby...         Z rynku           Edukacja i szkolenia      Lifestyle           Kalendarz wydarzeń
     Strona 2                           Strona 11           Strona 14           Strona 16     ARTYKUŁ SPONSOROWANY
     To się nosi!     L-Shop-Team - 120 MAREK, 6.500 PRODKTÓW


     Fashion            spośród artykułów marki NEUTRAL jest
      Branża tekstylna produktów do zna- synonimem uczciwości, transparentno-
     kowania już od dawna nie obraca się  ści i zrównoważone rozwoju, a ilość cer-
     wyłącznie wokół produktów typu basic  tyfikatów onieśmiela. MANTIS WORLD
     oraz funkcjonalnych właściwości mate- przyczynia się do ochrony środowiska po-
     riałów. Coraz więcej producentów kieru- przez zastosowanie odpowiednich mate-
     je się trendami pochodzącymi ze sprze- riałów np. poliestru pochodzącego z recy-
     daży detalicznej przykładając większą  klingowych butelek PET przy jednocze-
     wagę do modnych krojów i detali. Oczy- snej rezygnacji z pestycydów i innych sub-
     wiście łącząc to z dbałością o środowisko,  stancji toksycznych. Również takie marki
     bo to również, na szczęście, jest modne.  jak: B&C, PURE ORGANIC VON RUS-
     W ofercie największego w Polsce dystry- SELL, WESTFORD MILL, TEE JAYS,
     butora L-Shop-Team z każdym rokiem  STEDMAN I REGATTA odnajdują się
     pojawia się coraz więcej modnych pro- w tym temacie bardzo dobrze.
     duktów. Marki BUILD YOUR BRAND
     i BUILD YOUR BRANDIT od począt- Sports Highlight
     ku swojego istnienia wprowadzają aktu- Czasy, w których odzież sportowa mu-
     alne trendy tekstylne do świata odzieży  siała być tylko wygodna i funkcjonalna,
     do brandowania. Z sukcesem osiągając  już dawno minęły. Obecnie branżę odzie-
     to dzięki stylom streetwearowym, wyso- ży sportowej podbijają aktualne trendy
     kiej jakości materiałom oraz dobremu sto- w krojach i kolorach, jak również trendy
     sunkowi ceny do jakości. Marka ATLAN- dot. zrównoważonego rozwoju i ochrony
     TIS pokazuje, że modnie może być tak- środowiska. CONA SPORTS dumnie pre-
     że na głowie, dbając równocześnie o śro- zentuje Evolution Tees z materiałów po-
     dowisko. Producent bags2GO w swoich  chodzących z recyklingu. Odzież sportową
     kolekcjach toreb i plecaków skupia się  ze zużytych plastikowych butelek przygo-
     na modnych detalach, a młoda marka MI- towała na ten rok marka STEDMAN. Be-
     NERSMATE swoją stonowaną kolorysty- echfield Original Headwear dowodzi, że
     ką trafia do gust młodych klientów. Mó- dzięki odpowiedniemu nakryciu głowy
     wiąc o modzie nie można nie wymienić  możliwe jest uprawianie sportów outdo-
     marki BELLA CANVAS! To raj dla fa- orowych o każdej porze roku i przy każdej
     shionistów..         pogodzie! Przyciągające wzrok i funkcjo-
                    nalne artykuły prezentuje jak zawsze mar-
     Organic /Recycling      ka SPIRO, której oferta skierowana jest
      Temat  zrównoważonego  rozwoju  do różnorodnej grupy sportowców. Marka
     w branży tekstylnej staje się coraz waż- TOMBO natomiast pokazuje przez swoje
     niejszy. Poziom świadomości wzrasta  melanżowe, pastelowe topy, koszulki i le-
     zarówno u producentów tekstyliów, jak  ginsy jak fajnie i atrakcyjnie można łączyć
     również u klientów. W ofercie L-Shop- dobrą jakość z modą.
     Team jest wiele marek, które poprzez
     przyjazne dla środowiska tekstylia anga- Exclusively Brands, Promotions Highlight,
     żują się na rzecz lepszej przyszłości, opar- CorporateWord…
     tej na zrównoważonym rozwoju. Każdy  Więcej inspiracji na www.l-shop-team.pl.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12