Page 6 - Gazeta PIAP
P. 6

06 |                   BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIE J IZBY AR T YKUŁÓ W PROMOCYJNYCH

    Z życia Izby...         Z rynku           Edukacja i szkolenia      Lifestyle           Kalendarz wydarzeń
     Strona 2                           Strona 11           Strona 14           Strona 16


                                                   Po ich publikacji eksperci szybko zmienili
                                                                  Rekordowe wyniki notują też branża kurierska,
    Upominki dla                         produkcję za dwa tygodnie, mamy trochę zale- zdanie i teraz oficjalne stanowisko brzmi: jest  czy sektor usług wspólnych.
                                   głości do odrobienia.
                                    Zaznacza, że nie jest tak dobrze jak w zeszłym tak sobie, ale na pewno lepiej niż się spodzie-
    najsilniejszych                       roku, ale do kwietniowej beznadziei – na szczę- waliśmy.  Jaki upominek dla najsilniejszych?
                                                                  Poprawa nastrojów i być może płynące z niej
                                                   PKB w pierwszym półroczu spadło co
                                   ście – daleko.
                                                  prawda o 8,9 procent, ale…Po pierwsze raczej
                                                                 odmrożenie budżetów wcale nie sprawi, że nagle
                                   Komu upominek, komu?     spodziewano się dwucyfrowego spadku, a po  obrodzi imprezami integracyjnymi, przyjęciami,
                                    Pytam moich rozmówców, kto jest obecnie drugie, gdyby z zestawienia wyjąć tylko 4 ty- czy innymi okolicznościami, na których mogą się
     Gdyby porównać rok 2020 do walki bokserskiej, trzeba powiedzieć, że  ich klientami? Oboje prowadzą firmy na Ma- godnie kwietnia, ubytek w ujęciu rok do roku  przydać gadżety. Bynajmniej! Na te jeszcze długo
     w środkowych rundach koronawirus sprał naszą gospodarkę na kwaśne  zowszu, naturalne więc, że są to głównie mię- nie budziłby paniki.  nie pozwolą ograniczenia sanitarne. Dla upomin-
                                                                 ków trzeba poszukać innej drogi. Przyjrzyjmy się
                                                   Co to wszystko oznacza dla branży upo-
                                   dzynarodowe „korpo”. Michał w zeszłym roku
     jabłko. Ta jednak nie dała się znokautować i zaczyna coraz śmielej  kręcił filmiki głównie dla firm z branży finanso- minków? A no tyle, że w tych branżach warto  więc trendom.
     odpowiadać niezłymi ciosami. Oto, które branże biją najmocniej.  wej. Teraz dwie z nich wróciły, z projektami we- poszukać kontraktów. A szczególnie w prze- Wzrost zapotrzebowania na określone usłu-
                                   binarowymi.          myśle. Bo wszystkie znaki na niebie i zie- gi, pociąga za sobą wzrost zatrudnienia (np. e-
                                    Głównym klientem Katarzyny jest firma pro- mi wskazują, że efektem ubocznym CO- commerce zwiększył zatrudnienie w okresie pan-
     Całą prawdę o gospodarce poznajemy doko- Zauważył to Michał, operator filmowy, który  dukująca podzespoły samochodowe, która część VID-u będzie przeniesienie części produk- demii o 30 proc.) To naturalne. Niemniej jednak
    nując wstecznej analizy. Toteż prawdziwą skalę wraz z żoną prowadzi małe studio produkcyjne.  biznesu ma w Grójcu, część w Krakowie, a część cji przemysłowej do Europy. Widać to, np.  w dobie powszechnej pracy zdalnej na pierwszy
    wpływu pandemii poznamy, gdy cały kurz i lęk  - W kwietniu i maju prawie wszystkie zlece- w Poznaniu. Właśnie obchodzi 25-lecie działal- w znakomicie radzącej sobie logistyce ma- plan wysuwa się jedno zagadnienie z pogranicza
    już opadną. W krótkiej perspektywie gospodar- nia mi wypadły. Ale za to druga połowa czerw- ności w Polsce. gazynowej. Wśród najemców powierzchni  HR i employer brandingu – lojalność.
    ką rządzą emocje i nie inaczej było tym razem.  ca i lipiec były już w miarę. Sierpień tradycyjnie  Produkcyjni giganci przestraszyły się pande- przybywa firm produkcyjnych. – To pierw- Pracownicy, którzy uczestniczą w całkowicie
     Rozwój koronawirusa natychmiast spowodo- jest ogórkowy, natomiast września spodziewam  mii i już w marcu przeszły w tryb oszczędności. sze symptomy trendu czy chęci uniezależnie- zdalnym procesie rekrutacyjnym, pracują dla fir-
    wał masowe decyzje wielkiego biznesu o zamro- się niezłego, bo wygląda na to, że projekty z maja  Jednak jak wynika z opublikowanych w lipcu da- nia się od Azji i przywrócenia produkcji bliżej  my siedząc we własnym fotelu, a innych pracow-
    żeniu budżetów PR-owych, marketingowych, wrócą – mówi.  nych, po kwietniowej i majowej „załamce” czer- miejsc konsumpcji – mówił na łamach Rzecz- ników widzą wyłącznie na ekranie komputera, nie
    promocyjnych, czy eventowych. Tym samym  To samo potwierdza Katarzyna, pracująca  wiec był…o pół procenta lepszy w ujęciu rok do pospolitej Robert Dobrzycki z Panattoni, gi- są w żaden sposób związani z organizacją. Nie
    odciął od źródeł dochodu tysiące firm podwyko- w firmie produkującej gadżety tekstylne. Skar- roku. Choć spodziewano się spadku o 6,5 pro- ganta logistyki magazynowej. czują wspólnoty, bo jak mieliby ją poczuć? I ga-
    nawczych. Drukarni, agencji i niestety także do- petki, czapki, paski, szaliki i t-shirty. – Kwiecień  cent. Dobre wyniki zanotowały też budowlanka  Inne branżę, na które warto spojrzeć przy- dżet lub seria gadżetów mogą być przyjemnym
    stawców upominków.       i maj? Chciałabym zapomnieć – mówi. Gdy py- i handel stacjonarny. W maju sprzedaż detaliczna chylnym okiem? Sklepy internetowe i w ogóle  dodatkiem dla takich osób. To jednak wymaga
     W czerwcu, gdy liczba zakażeń była względ- tam ją, ile bym dziś czekał na produkcję partii np.  wystrzeliła o 15 proc. wobec kwietnia. W czerw- cały e-commerce. Np. allegro, czy OLX w cza- poznania organizacji, jej osobowości i celów, po-
    nie niewielka, a całe zagrożenie wydawało się 50 t-shirtów z fikuśnym nadrukiem, wertuje no- cu o około 8 wobec maja. Bądźmy szczerzy: sie pandemii tylko rosły. Podobnie zresztą, jak  tem przemyślenia strategii i wreszcie przygotowa-
    być pod kontrolą, nastroje zaczęły się powoli po- tes i z szerokim uśmiechem odpowiada: - Mogę  w tych branżach zamrożenie budżetów nie ma cały internetowy handel żywnością i – choć tu  nia spersonalizowanych gadżetów.
    prawiać, budżety zaś odmrażać.  wrzucić cię w kolejkę, najwcześniej zaczniemy  nic wspólnego z twardymi danymi. w mniejszym stopniu – elektroniką. ■ Tomasz Piszczek
    Biznes się zmienia,                     się też pojawiać postulaty tzw. społecznej odpo- naprawdę dobrze wiedzą, czego chcą i dlaczego  ka pytań, na które będziemy poznawać odpowiedź
                                   wiedzialności biznesu.
                                                                 w najbliższych latach.
                                                  właśnie tego.
                                    Kolejną dekadę później, benefity były już
    upominki też powinny                     punktem żelaznym. Firmy musiały też gwaran- Odpowiedzialność społeczna, nie (tylko) zysk. Zrobić wrażenie upominkiem
                                                   Przede wszystkim chodzi im o to, by biznes
                                                                  Bezpowrotnie minął czas upominków niskiej
                                   tować rozwój, fajnego szefa, dobrą atmosferę,
                                   ścieżki karier, dawać i przyjmować feedback, był bardziej odpowiedzialny i zaangażowany
                                                                 jakości i niepraktycznych. Ważne będzie portfo-
                                   organizować eventy, tworzyć szansę na pracę społecznie. Na liście konkretnych oczekiwań po- lio produktów stworzonych z materiałów natural-
                                   w międzynarodowym zespole, a nawet wyjazd do jawia się poszanowanie środowiska naturalnego,  nych, trwałych i realnie pomocnych. Niestety, bar-
     Już nie tylko wysoka pensja i ciekawe wyzwania zawodowe.  zagranicznego oddziału. Do tego komórka, praca większe zaangażowanie w życie lokalnych spo- dzo często upominki nie będą miały też fizycznej
     Oczekiwania społeczne wobec biznesu zmieniły się diametralnie.  zdalna i coraz silniejsze postulaty społecznego za- łeczności, podnoszenie jakości życia i kompeten- postaci.
                                                                  O przykłady pytam mocno nalegającą na anoni-
     Wraz z nimi lada moment zmienią się firmy, ich rola i zadania. Jak to  angażowania biznesu.  cji pracowników oraz tworzenie większej liczby  mowość menedżerkę działu marketingu w jednym
                                                  miejsc pracy.
                                    To poszerzenie oferty pracodawców na prze-
     wpłynie na upominek jako produkt?              strzeni lat wynika wprost ze wzrostu oczekiwań  Czego za to biznes nie powinien robić? Sku- z banków. – Potrzebujemy giftów praktycznych
                                   społecznych wobec firm.    piać się wyłącznie na generowaniu zysku,  i trwałych. W zeszłym roku dla koleżanek z HR za-
                                                  zwłaszcza kosztem wymienionych obszarów.  mawiałyśmy serię kocyków i butelek termicznych
     Wyświechtane „kiedyś to było inaczej” jest bec pracodawców (czyli właśnie tzw. biznesu)  Przekonać millenialsa Taki biznes nie przekona najlepszych. Ani do pra- dla nowoprzyjętych pracowników. Czapki z okazji
    najkrótszą i jednocześnie najpełniejszą recenzją nikt nie miał wygórowanych oczekiwań społecz- Jeśli cały zestaw tych oczekiwań można by cy, ani do zakupu jego produktów. I jest to już bar- świąt. Dla handlowców – dobre długopisy, dla me-
    zmian, które zaszły w Polsce w ostatnich trzech nych, przynajmniej w porównaniu z dniem dzi- określić jednym słowem, powinno być to słowo dzo wyraźnie zaznaczony trend.  nedżerów - słuchawki z logotypem. Kiedyś super
    dekadach. Zwłaszcza, jak zapytamy kogoś, kto siejszym. Ot, pensja pierwszego, dobry kierow- „dojrzałe”. Stale przygląda się im firma doradcza  Firmy, które chcą poprawiać wynik roczny np.  nam się sprawdziły drewniane podstawki pod te-
    dobrze pamięta lata 80. i 90.  nik, urlop z Funduszu Wczasów Pracowniczych,  Deloitte, publikując cyklicznie raporty dotyczą- kosztem prowadzenia szkodliwej działalności,  lefony – wyjaśnia. I dodaje, że przy wyborze upo-
     Cóż, droga jaką przebyła Polska w tym czasie fajrant o określonej godzinie i szacunek do ludzi  ce sytuacji i wymagań młodych - „Global Mille- same odcinają się od najlepszych pracowników.  minków kieruje się ceną, porą roku i jakością – każ-
    była przedmiotem niejednej dysertacji z zakre- pracy.  nial Survey”.        Bo dla nich, bardzo ważne jest to, aby praca miała  da cecha jest równie ważna, przy czym jakość de-
    su nauk społecznych, psychologii czy ekonomii.  I choć teraz te oczekiwania wydają się natural- Zgodnie z przyjętą metodologią, młodzi, czyli sens i wywierała pozytywny wpływ na otoczenie.  cydująca.
    W kontekście politycznym i gospodarczym jest ne, to niemożność ich zaspokojenia doprowadzi- millenialsi, to osoby urodzone między samym po- Istotne jest też, aby praca nie kolidowała z pla- Pytam ją, czy zmiany w biznesie pociągną za
    też niewyczerpanym paliwem dla sporów pol- ła Polskę do wrzenia kilkukrotnie, a w końcu do  czątkiem 1983, a końcem 1994.  nami podróżniczymi. Wyrażanie się przez podró- sobą zmiany w upominkach. – Oczywiście! – odpo-
    sko-polskich. I zapewne to się nie zmieni. Dyser- zmiany systemu politycznego i gospodarczego.  Dlaczego doradczy gigant upodobał sobie ana- że jest bowiem kolejnym, bardzo wyraźnym tren- wiada bez chwili zawahania. – Myślę, że upominki
    tacji będzie przybywać, sporów nie będzie uby- W latach 90. wraz z pojawieniem się nad Wi- lizę tej właśnie grupy? Bo z punktu widzenia biz- dem wśród badanej przez Deloitte grupy.  często nie będą przedmiotami, tylko doświadcze-
    wać. Jednak, co do tego, że „kiedyś to było ina- słą korporacji zagranicznych, coraz większa część  nesu to piekielnie ważna i bardzo liczna (w uję- Trend ten już ma ogromne implikacje w kon- niami. Dostęp do netflixa, ps4, e-księgarni, spa, czy
    czej” wątpliwości nie ma chyba nikt! A bodaj naj- siły roboczej wchodziła do nowych, usługowych  ciu światowym) kohorta. Firmom zależy na ich tekście struktury samej pracy. W czasach przedco- kafeteria umożliwiająca dowolne wydatkowanie
    bardziej spektakularnym przykładem zmian jest zawodów. Co oczywiste, towarzyszyło temu po- talencie i zaangażowaniu. To ich decyzje konsu- vidowych firmy udawały, że home office jest nie  środków – spodziewam się takich zmian. To pasuje
    sfera tzw. biznesu i oczekiwań wobec niego.  jawienie się nowych oczekiwań. Praca musia- menckie (lub brak takowych), wybory polityczne, dla każdego pracownika i zawodu. Dziś wszyscy  do stylu życia naszych pracowników – mówi. Inna
                    ła już prowadzić do podniesienia jakości życia,  wartości, przekonania czy reakcja na wydarzenia wiedzą, że się to nie prawda. Czy gdy świat wró- ścieżka, to zdaniem naszej rozmówczyni, większa
    Kiedyś naprawdę było inaczej  może dawać szansę na rozwój zawodowy i oso- społeczne będą w ogromnym stopniu definiować ci do normy, rozkochani w podróżach millenialsi  personalizacja. - My na pewno będziemy starali się
     Kiedyś praca miała dawać chleb na stół i wy- bisty.    kształt biznesu w najbliższych latach.  wrócą do biur? Wątpliwe.  bardziej dopasowywać prezenty. Wyobrażam so-
    twarzać jakieś dobro. Tak było do lat 90, gdy  Dekadę później, do puli oczekiwań doszły be- Warto też zwrócić uwagę, że nie mówimy  Co z lojalnością takich osób? Jak zatrzymać  bie, że np. firmowej grupie rowerowej podarujemy
    w większości byliśmy krajem o modelu gospo- nefity – prywatna opieka medyczna, kurs języka  o nastolatkach. Badana grupa jest w wieku od 26 ich w firmie? Jaką rolę w rozproszonej firmie  talony na serwis rowerowy – kończy.
    darczym opartym na rolnictwie i przemyśle. Wo- obcego, wydarzenia integracyjne. Powoli zaczęły  do 37 lat. Od specjalistów po dyrektorów. Oni już ma pełnić lider? I jak ma to robić? To tylko kil- ■ Tomasz Piszczek
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11