Page 5 - Gazeta PIAP
P. 5

BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIE J IZBY AR T YKUŁÓ W PROMOCYJNYCH                        | 05

    Z życia Izby...         Z rynku           Edukacja i szkolenia      Lifestyle           Kalendarz wydarzeń
     Strona 2                           Strona 11           Strona 14           Strona 16    Branża eventowa powoli

    wraca do gry, ale jesień


    znów ją może zatrzymać
    Czas kwarantanny nie był łatwy dla nikogo, jednak szczególnie mocno wpłynął na branżę
    eventową. Wyjście z izolacji domowej to coś, za czym tęskniliśmy najbardziej. Odmrażanie
    gospodarki każdy ocenia inaczej, ale jeśli chodzi o organizację targów czy konferencji,
    obostrzenia są tu bardzo wyraźnie odczuwalne. I choć wydawać by się mogło, że dziś niemalże
    każde wydarzenie można zorganizować online, to właśnie w tym trudnym czasie na fizycznym
    udziale w nich zależy nam najbardziej. Dlaczego? Organizatorzy odpowiadają zgodnie:
    najważniejsze podczas takich wydarzeń jest budowanie relacji.     - Ostatnie miesiące przyniosły wie- - Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że  wania dystansu między gośćmi. Na targach
    le nowych wyzwań. Cały świat na chwilę  spotkania tj. jak targi będą mniejsze, ale  obowiązywać będzie nakaz noszenia mase-
    się zatrzymał, ale dla branży spotkań był  nie oznacza to, że będą mniej korzystne dla  czek lub przyłbic. Wystawcy przed podję-
    to czas wytężonej pracy nad rozwiązania- gości. Wiele firm rozumie potrzebę udzia- ciem działań handlowych będą zobowiąza-
    mi, które pozwolą przekuć kryzys w nową  łu w spotkaniach tego typu, ponieważ tutaj  ni do dezynfekcji rąk lub nałożenia rękawi-
    jakość. Rzeczywistość związana z koro- nawiązuje się cenne kontakty, poznaje no- czek ochronnych – dodaje.
    nawirusem wymaga wyjścia poza utar- wości i wymienia doświadczeniem – doda- Pierwsze wydarzenia branża eventowa
    te schematy. W takich momentach war- je Ewa Woch.   ma już za sobą. I tak m.in. Grupa MTP za-
    to się zatrzymać albo nawet zrobić krok  Jolanta Ziemniak-Ronke Prezes zarzą- inicjowała wraz z Miastem Poznań oraz
    w tył, żeby za chwilę zrobić dwa kroki  du Polski Drukarz opowiada natomiast  lokalnymi firmami i instytucjami ak-
    w przód. Dzięki takiemu podejściu mogą  jak w praktyce wyglądała praca branży  cję #WracamyDoGry. - Wspólnie chce-
    powstać projekty, które okażą się trafione  eventowej podczas pandemii. - Nasza fir- my pokazać, że wznawiamy działalność,
    nie tylko na czas pandemii. – mówi Elż- ma Polski Drukarz sp. z o.o., która jest wy- jesteśmy dobrze przygotowani na przyję-
    bieta Roeske, wiceprezes zarządu Grupy  dawcą branżowego miesięcznika „Świat  cie gości biznesowych i turystów, aktyw-
    MTP. Zacznijmy więc od tego, co nowe.  DRUKU”, jest organizatorem wielu spe- nie współpracujemy, a nasza oferta jest
    Nikt z nas nie wiedział, jak długo potrwa  cjalistycznych konferencji i spotkań bran- w pełni dostosowana do obowiązujących
    czas kwartanty, dlatego wiele firm zdecy- żowych w ramach „Akademii Wiedzy”,  zasad bezpieczeństwa – mówi Elżbieta
    dowało się wprowadzić innowacyjne roz- której zadaniem jest stymulowanie wy- Roeske. - Jako Grupa MTP mamy za sobą
    wiązania. Świetnym przykładem jest wła- miany wiedzy i doświadczeń. Uczestni- już trzy weekendowe wydarzenia targo-
    śnie Grupa MTP, dla której czas kwartan- czy także, jako wystawca lub odwiedzają- we: Letni Targ Ogrodniczy, Poznań Moto
    ty był też czasem rozwoju. I tak MTP  cy, w wielu targach, zarówno Polsce, jak  Fest i Letni Targ Rodzinny, przed nami ko-
    może się dziś pochwalić nową platformą  i za granicą. Niestety ten rok z powodu  lejne m.in. Letni Targ Ekologiczny. Wdro-
    BuyPoland czy studiem Virtual Events. pandemii odcisnął ogromne piętno na na- żyliśmy wszelkie obowiązujące zalecenia
     - BuyPoland to narzędzie, którego za- szej działalności. Wielokrotnie musieliśmy  sanitarne oraz zakupiliśmy także kamery
    daniem jest pomoc zagranicznym klien- zmieniać nasze wcześniejsze plany i dosto- termowizyjne, aby odwiedzający nas go-
    tom w znalezieniu właściwych dostaw- sowywać je do obecnej sytuacji. Tak więc  ście mogli czuć się bezpiecznie. Obserwu-
    ców w Polsce. Katalog zawiera informa- nie uczestniczyliśmy w wielu ważnych dla  jemy reakcje zwiedzających i jesteśmy do-
    cje o kluczowych producentach działają- nas targach światowych (jak np. drupa  brej myśli. Widzimy, że uczestnicy wyda-
    cych od wielu lat na rynkach międzyna- i Fespa) oraz krajowych, które albo zostały  rzeń doceniają wprowadzone przez nas
    rodowych. Oprócz informacji o przedsię- przeniesione na drugą połowę tego roku,  standardy i przyzwyczają się do nowych
    biorstwach i ich najnowszych produktach  albo na kolejny rok. Najbliższe polskie tar- zasad udziału w targach – dodaje.
    BuyPoland służyć będzie również publi- gi, w których będziemy uczestniczyć, jako  Sporo zapowiedzianych już wydarzeń
    kacji najnowszych informacji i raportów  wystawcy, to FestiwalDruku.pl i Packa- ma też w swoim kalendarzu firma Pol-
    na temat najważniejszych sektorów pol- ging Innovations. Myślę, że ogromnym wy- ski Drukarz a każde z nich niesie za sobą
    skiego przemysłu – wyjaśnia Elżbieta Ro- zwaniem dla organizatorów tych imprez  też fantastyczne pomysły. - Spotkamy się
    eske. I jak dodaje - uruchomiliśmy tak- jest ich bezpieczne przeprowadzenie, zgod- w maseczkach i przyłbicach, jest to dosko-
    że studio, które pozwala nam realizować  nie z wymogami i zaleceniami rządowymi.  nała okazja do zrobienia balu maskowe-
    wydarzenia online i stworzyliśmy ofertę  Jaka będzie frekwencja wystawców i zwie- go, i taki właśnie mamy zamiar na jednej
    Virtual Events, nową usługę zespołu od- dzających? To kolejna zagadka. z naszych z cyklicznych imprez zorganizo-
    powiedzialnego za organizację kongre- I choć Ewa Woch szczegółowo wyja- wać. Więcej czasu też spędzimy podczas
    sów i konferencji.      śnia, jak wygląda obecnie organizacja tar- dobrej pogody na łonie natury, a nie w za-
                   gów czy konferencji to musimy pamiętać,  mkniętych pomieszczeniach. Oczywiście
    Przestrzeń wirtualna nie wystarczy że w sierpniu w blisko 20 powiatach i tak  wszędzie będą nam towarzyszyć płyny de-
     Oczywiście działalność wyłącznie on- wróciły marcowe obostrzenia. - 6 czerw- zynfekujące. Jesteśmy także przekonani,
    line może się okazać niewystarczająca  ca branża targowa została odmrożona,  że zarządzający obiektami, w których te
    dla utrzymania branży eventowej. - Pod- a 24 lipca rząd poluzował, niektóre ob- eventy się odbędą, również staną na wy-
    stawowym zagrożeniem jest mniejsza  ostrzenia. Zgodnie z rozporządzeniem mi- sokości zadania i zapewnią nam wszyst-
    liczba zleceń dla wielu firm, które powią- nisterialnym, na targach, konferencjach,  kim odpowiednie bezpieczeństwo. Jestem
    zane są z organizacją targów i konferen- kongresach czy szkoleniach będzie mo- także pewna, że w salach konferencyj-
    cji. Branża zabudowy stoisk i aranżacji  gła przebywać 1 osoba na 2,5 mkw. Zosta- nych nie zasiądą goście zakatarzeni i po-
    przestrzeni eventowych stoi w Polsce na  nie również zmniejszony dystans społecz- kasłujący, jesteśmy już na tyle przeczuleni
    bardzo wysokim poziomie i dostrzegamy  ny między gośćmi – z 2 do 1,5 m. Ozna- i świadomi czasów, w których się znaleź-
    w tym sektorze ogromny potencjał rozwo- cza to, że wydarzenie takie jak Targi Opa- liśmy, że z przeziębieniem pozostaniemy
    ju na rynkach zagranicznych. Wiele z firm  kowań Packaging Innovations będzie mo- w domu – mówi Jolanta Ziemniak-Ronke.
    może jednak nie przetrwać próby czasu  gło odwiedzić tyle samo osób co w latach
    bez znaczącego wsparcia finansowego –  ubiegłych – mówi.  Idzie jesień i powrót do pracy zdalnej
    twierdzi Elżbieta Roeske.                  Wielkimi krokami nadciąga jednak je-
     O trudnym dla tej branży przestoju  Kamery termowizyjne i bezdotykowe  sień, która może przynieść kolejne niespo-
    i szansie, jaka idzie za organizacją even- skanowanie biletów  dzianki. - Choć wciąż dobiegają do nas wie-
    tów mówi także Wiceprezes Targów  - W ostatnich miesiącach koncentrowa- ści o drugiej fali Covid-19 jesienią, mam
    w Krakowie pani Ewa Woch. - Czas izo- liśmy się na opracowaniu szczegółowych  szczerą nadzieję, że w drugiej połowie roku
    lacji był ciężki dla wszystkich, dotkliwie  procedur zgodnie z wytycznymi Głównego  zrealizujemy zapowiedziane wcześniej kon-
    odczuli go przedsiębiorcy, którzy aktual- Inspektoratu Sanitarnego i Polskiej Izby  ferencje. Przed nami także inne wyzwanie:
    nie poszukują sposobów na wyjście z kry- Przemysłu Targowego. Przy wejściu do  jak zorganizować pracę naszego zespołu,
    zysu. Uczestnictwo pozwoli im na nawią- EXPO XXI Warszawa wprowadzimy obo- aby uniknąć ewentualnych przykrych nie-
    zanie i utrwalenie dotychczasowych kon- wiązkowy, każdorazowy pomiar tempera- spodzianek, np. znalezienia się na kwaran-
    taktów. To doskonała okazja do zaprezen- tury – wykorzystamy w tym celu specjali- tannie, tak by nie zabrakło gospodarza na
    towania oferty, zainteresowania klien- styczny system kamer termowizyjnych wy- organizowanych przez niego eventach. Naj-
    tów. Targi przyspieszają rozwój każdej  posażonych w moduł blackbody. Uczest- prawdopodobniej powrócimy do pracy zdal-
    dziedziny gospodarki, ułatwiając dostęp  nikom umożliwimy rejestrację online oraz  nej i podziału na mniejsze zespoły – zapo-
    do wiedzy i rynkowych nowości. Dzięki  bezdotykowe skanowanie biletów. Odwie- wiada Jolanta Ziemniak-Ronke. - I jak doda-
    udziałowi w branżowych imprezach wy- dzający będą również zobowiązani do wy- je - Żywię nadzieję, że mimo wszystko nad-
    stawienniczych wiele firm, zwłaszcza ma- pełnienia ankiety epidemiologicznej. Za- chodząca jesień okaże się dla nas wszystkich
    łych i średnich, zdobywa nowe rynki zby- dbamy o obowiązkową dezynfekcję rąk  pomyślna i łaskawa. Życzę wszystkim przede
    tu. Wierzę, że wspólnie możemy powrócić  wszystkich wchodzących do obiektu. Bę- wszystkim dużo zdrowia i sił!
    do dawnej kondycji.      dziemy skrupulatnie przestrzegać zacho- ■ Zofia Smolarek
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10