Page 4 - Gazeta PIAP
P. 4

04 |                   BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIE J IZBY AR T YKUŁÓ W PROMOCYJNYCH

     Z życia Izby...       Z rynku...           Edukacja i szkolenia      Lifestyle           Kalendarz wydarzeń
                    Strona 5            Strona 11           Strona 14           Strona 16    Pandemia nowych możliwości                                 którzy do tej pory niestety nieco ginęli w tłu- agencji reklamowej „GadżetPL”. Optymizm
                                                                 jest jeszcze umiarkowany, bo wolumen sprze-
                                                  mie. – mówi Aneta Niciak - Postawiliśmy na ja-
                                                  kość, a nie ilość – jednocześnie eliminując kon-
                                                  takty handlowe, które stanowiły jedynie hamu- daży jest dużo niższy od tego z roku ubiegłego,
                                                                 ale powoli rośnie. - Odnotowujemy stopniowe,
                                                  lec i obciążenie dla firmy – jakkolwiek źle by to powolne zainteresowanie naszym produktem
    Mimo, że pierwsze echa z Chin dochodziły do nas już w grudniu, wiosenna fala pandemii nagle i brutalnie  nie zabrzmiało. Sądzę, że większość firm z na- jednak do sytuacji sprzed połowy marca jesz-
    zamroziła całą polską gospodarkę. Dla większości firm z branży reklamy wiosna była kompletnym postojem,  szej branży taki proces restrukturyzacji ma już cze daleka droga – mówi Paweł Niciak, Współ-
                                                  za sobą. Jesteśmy producentem, więc „krojenie właściciel REFLOACTIVE NICIAK GROUP.
    nie obyło się bez rewizji kosztów i zwolnień, ale pojawiły się też nowe perspektywy. Czego nauczyła nas  ofert na miarę” to nasza specjalność. Myślę, Podobnie widzą sytuację inni gracze. - Sytuacja
    pandemia i jak się zmienił krajobraz biznesowy w reklamie?                 że wszystkie firmy produkcyjne odczuły znacz- na rynku reklamowym, szczególnie jeśli chodzi
                                                  ny progres w stosunku do czasu sprzed kryzysu, o rynek agencyjny, tak naprawdę nie wróciła
                                                  gdy produkty chińskie dosłownie zalewały ry- do normy. Tak to oceniam z perspektywy tego,
                                                  nek europejski. – dodaje Aneta Niciak. Produ- co było w ubiegłym roku. Stanowi to ok. 50%
     W pierwszej fazie sprzedaż upominków re- dy dział, w razie objęcia kwarantanną, miał - Co wtorek spotkaliśmy się w grupie po- cenci musieli także zmierzyć się z wyzwaniem wartości tych obrotów. Trzeba jednak zazna-
    klamowych spadła do zera. Na firmach z branży  swój backup. Miało to na celu uniknięcie za- nad 120 osób na webinarze, a każdy poświę- zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno produk- czyć wzrost sprzedaży w sektorze sklepów in-
    sytuacja wymusiła szereg środków zaradczych,  mknięcia całej firmy w przypadku zarażenia ja- cony był innej tematyce opartej oczywiście na  cji, jak i odbioru towaru. - Na produkcji wpro- ternetowych oraz hurtowni odzieży reklamo-
    żeby przetrwać ten ciężki okres zupełnego za- kiegoś pracownika. Druga część działań sku- gadżetach reklamowych. W myśl hasła – NIE  wadziliśmy wszelkiego rodzaju procedury pre- wej. – dodaje Tomasz Bylczyński, właściciel
    mrożenia. Dotyczyły one zarówno organizacji  piła się w 100% na Klientach w ramach po- NARZEKAMY - DZIAŁAMY, zaczęliśmy docie- wencyjne rozprzestrzenianiu się wirusa. Klienci Ies Polska. Firmy z branży jednak spodziewały
    sprzedaży, jak i pracy w firmach, żeby zapewnić  mocy odbudowywania sprzedaży. – dodaje rać na rynku do coraz większej grupy odbior- odbierający swoje zamówienia stacjonarnie we się takiego powolnego odmrożenia, bo pande-
    bezpieczeństwo pracownikom. - Rewizja kosz- Niewiadomska. Firma TEXET, podobnie jak ców, robiąc to jednocześnie w bardzo bezpiecz- Wrocławiu, umawiali się telefonicznie na kon- mia przede wszystkim zostawiła po sobie spo-
    tów, skierowanie części pracowników do pra- inni gracze, zaczęła od optymalizacji kosztów ny sposób. Brak spływających zamówień, a co  kretną godzinę, dbając o to, aby w punkcie od- ro lęku do wszelkich inwestycji, zwłaszcza że
    cy zdalnej, zapewnienie załodze pozostającej  i negocjowania z pracownikami, ale podjęto za tym idzie mało pracy, zmobilizował nas do  bioru znajdowała się maksymalnie jedna oso- wirus nie został jeszcze zażegnany. - Po nało-
    w firmie wszystkich środków ochronnych: ma- także inne decyzje. - Po stronie produktowej samodzielnego wychodzenia do klientów. Licz- ba. – wspomina Michał Błauciak z IdeaShirt.pl. żeniu tak dużych restrykcji na gospodarkę spo-
    seczek, środków dezynfekujących i rękawiczek.  i marketingowej podjęliśmy decyzję o niedru- ba telefonów wychodzących drastycznie wzro- Czas pandemii był także poligonem dla re- dziewaliśmy się, że dopiero we wrześniu będą
    – wymienia pierwsze działania Aneta Niciak,  kowaniu w tym roku katalogów, będą dostępne sła, a celem rozmów nie była głównie sprzedaż,  lacji między firmami, okazją do okazania so- możliwe pierwsze ruchy odmrażające. Rzeczy-
    CEO w REFLOACTIVE NICIAK GROUP   w wersji elektronicznej w sezonie jesień/zima. tylko rozmowa z drugim człowiekiem opar- lidarności i zrozumienia, bo wszyscy uczest- wistość jednak potoczyła się inaczej i sprze-
    - Jednocześnie bardzo zadbaliśmy o pozytyw- W okresie spadku sprzedaży największą bolącz- ta na zrozumieniu. Teraz te relacje procentu- nicy rynku znaleźli się w niebezpiecznej sytu- daż gadżetów zaczęła się podnosić zarów-
    ną atmosferę pracy w naszej firmie, po krót- ką jest słabiej rotujący stok oraz nowe dosta- ją, a Klienci wracają, doceniając naszą ciężką  acji. Na szczęście wiele firm oparło o to swo- no w czerwcu, jak i w lipcu. Oczywiście nało-
    kim czasie okazało się, że dla naszych pracow- wy z fabryk, które są w trakcie realizacji… tutaj pracę i zaangażowanie, ale też oryginalne po- ją strategię marketingową. - To, co było dla nas żył się na to okres urlopowy, który co roku jest
    ników praca w biurze, razem z kolegami, jest  staraliśmy się razem z naszą grupą NWG prze- mysły, jakimi ich zaskakiwaliśmy. Dodatkowo  najważniejsze, to pomoc dla naszych klientów dużym spowolnieniem w branży. Liczymy jed-
    bardzo istotna w psychologicznego punktu wi- suwać w czasie poszczególne zamówienie w fa- uruchomiliśmy na kanale YouTube cykl prezen- agencji reklamowych. Bardzo szybko wdroży- nak, że już od września uda się nam wrócić do
    dzenia. Wszyscy wyrazili zgodę na stosowanie  brykach. – opowiada Tomasz Barudin, Dyrek- tacji gadżetów reklamowych, a na naszej stro- liśmy pakiet/tarczę „TEXET Ramię w Ramię” obrotów sprzed pandemii. – zakłada Gabriela
    procedur bezpieczeństwa, ale pod warunkiem  tor ds. marketingu i sprzedaży w Texet Poland.  nie internetowej w zakładce do pobrania nasi  dla najbardziej lojalnych odbiorców, w któ- Niewiadomska z firmy PAR BAKUŁA.
    pracy w firmie, na miejscu. Zadbaliśmy oczy-         Klienci mają przygotowane gotowe materiały,  rym znalazł się pakiet bonusowy SODEXO, wy- Niestety, z punktu widzenia branży reklamo-
    wiście o to, aby osoby poruszające się komu- Jak wykorzystać kryzys z których bezpłatnie mogą korzystać – mówi  dłużyliśmy terminy płatności dla wybranych wej, duże straty w dalszym ciągu powoduje za-
    nikacją miejską pracowały jednak zdalnie, aby  Pandemia, jak każde trudne doświadczenie, Niewiadomska. klientów oraz obniżyliśmy koszty transportu hamowanie rynku eventowego. - Podczas pan-
    nie stwarzać zagrożenia dla pozostałej załogi.  wyzwala trochę ze sztampowego myślenia,  W okresie zamrożenia kontaktów bezpo- dla małych zamówień. Wyszliśmy z założenia, demii wielokrotnie wymienialiśmy się opiniami
    – mówi Aneta Niciak. Wiele firm z branży sta- w jakie wtłacza okres stabilizacji i dobrobytu, średnich na znaczeniu zyskały wszelkie inter- że w czasie kryzysu musimy się bardziej otwo- wśród zaprzyjaźnionych firm konkurencyjnych
    rała się dopasować asortyment do aktualnych  narzuca nowy styl zarządzania, ale też pokazuje netowe narzędzia do organizacji spotkań i kon- rzyć na rynek, a nie „usztywniać” nasze dzia- oraz agencji reklamowych i większość z nas jest
    potrzeb rynku, stawiając oczywiście na środ- perspektywę nowych możliwości. - Pandemia ferencji. - Od lat stawialiśmy na indywidual- łania. Jesteśmy przekonani, że klienci to za- tego samego zdania: tak długo, jak nie wróci do
    ki ochrony osobistej i dezynfekujące. - Przez  i wszelkiego rodzaju kryzysy to momenty w na- ną obsługę naszego klienta, kompleksowe do- uważyli i będzie to miało pozytywny długoter- działalności szeroko pojęta branża „eventowo-
    pierwsze tygodnie skoncentrowaliśmy się na  szej firmie, które bardzo dużo nam pokazują. radztwo i opiekę dedykowanego account ma- minowy efekt w naszych relacjach. – opowiada szkoleniowo-integracyjno-sportowa-etc-etc”,
    ukierunkowaniu biznesu na produkty związa- – przyznaje Tomasz Bylczyński, właściciel Ies nagera. Nie zmieniliśmy w tym względzie stra- Tomasz Barudin z firmy TEXET. tak długo nasza sprzedaż będzie „kulała” –
    ne z pandemią; rozlewaliśmy płyny na magazy- Polska - W tym przypadku to także było nama- tegii, byliśmy w stałym kontakcie bezpośred- Kryzys jaki wywołała pandemia otworzył mówi Tomasz Barudin - Wyobraźmy sobie, że
    nie, produkowaliśmy żele reklamowe, zaimpor- calne. Jest to czas obserwacji i aktywnego dzia- nim z naszymi klientami. Spotkania z innymi  firmy na okazywanie empatii i zrozumienia pod każde małe szkolenie, wyjazd firmowy, ma-
    towaliśmy ogromną ilość maseczek. – wspo- łania. Kojarzy mi się taka sytuacja, w której ko- przedsiębiorcami przenieśliśmy na platformę  sobie nawzajem. Dysponując możliwościami, raton itp. firmy zamawiały poprzez nasze agen-
    mina pierwszą fazę pandemii Przemysław   bra przed atakiem zamraża ofiarę. Nie chcieli- zoom - to świetne narzędzie, które doskonale się  parkami maszynowymi i produktami, przedsię- cje: koszulki, notatniki, kubki, długopisy etc…
    Wojciechowski z firmy AWMIG sp. z o.o.  śmy zostać ofiarą lęku, tylko zaczęliśmy dzia- sprawdza w tych niełatwych czasach. – mówi  biorcy angażowali się w różnego rodzaju akcje i nagle to wszystko zostało wyłączone. Z per-
    Podobnie zareagowała Agencja Reklamowa   łać. Klienci w większości przypadków zareago- Przemysław Wojciechowski z AWMIG.  pomocy. - Podczas pandemii zauważyliśmy, że spektywy ostatnich 3 miesięcy można powie-
    „GadżetPL”. - Działania jakie podjęliśmy to  wali na kryzys właśnie takim lękiem. Naszym  Nadzieją są także te branże, które najmniej  ludzie chcą sobie pomagać i chętniej angażują dzieć, że sprzedaż delikatnie się podnosi z głę-
    wprowadzenie do sprzedaży maseczek ochron- zadaniem było przede wszystkim uspokojenie ucierpiały na wirusie, a wręcz na nim zyskały  się w różnego rodzaju zbiórki oraz akcje chary- bokiego dołka, ale dalej jest to dalekie od nor-
    nych, starając się dawać konkurencyjne ceny  Klientów i przekazanie im takich możliwości, i tu także otworzyły się perspektywy dla upo- tatywne. – mówi Michał Błauciak z IdeaShirt. malności. Myślę, że kwartał 3 i 4 tego roku
    oraz mailingu do wszystkich obecnych klientów  które pozwalają w tej trudnej sytuacji działać. minków. - Nie wszystkie branże są w złej sytu- pl - Sami również postanowiliśmy pomóc i za- pokaże nam do jakiego poziomu rynek gadże-
    firmy zarówno z tą informacją, jak i promocja- Jeśli chodzi o sposób komunikacji to droga te- acji, więc my musimy poszukać nowych ryn- oferowaliśmy drukowanie bannerów z hashta- towo-tekstylny będzie w stanie się podnieść. –
    mi na dotychczasowe produkty. – mówi Monika  lefoniczna, e-mail, zrezygnowaliśmy z kontaktu ków zbytu dla naszych pomysłów i to wszelkimi  giem #zostanwdomu za 1 zł oraz wprowadzili- podsumowuje Barudin.
    Nytko, Właściciel „GadżetPL”. bezpośredniego. Telefon był najskuteczniejszym dostępnymi środkami akceptowalnymi dla na- śmy do swojej oferty tematyczny kubek, z które- Budujące jest to, że firmy z branży reklamo-
     Wybuch epidemii wymusił na firmach dy- narzędziem. – mówi Tomasz Bylczyński.  szych klientów. Wiemy, że "bez reklamy pienią- go część kwoty sprzedaży przekazywaliśmy na wej przetrwały wiosenną burzę, wykazując się
    wersyfikację pracy, zmiany organizacyjne,  W momencie, kiedy zabrakło możliwości dze robi się tylko w mennicy" i nasi odbiorcy  ogólnopolską zbiórkę dla pracowników sekto- ogromną kreatywnością w działaniu, świetną
    były to zupełnie nowe doświadczenia, więc  bezpośrednich spotkań, firmy z branży rekla- będą zmuszeni sięgnąć po naszą pomoc, a re- ra medycznego. – dodaje Błauciak. intuicją biznesową, powołując szereg bizneso-
    każdy kierował się własną biznesową intu- mowej musiały wykorzystać swoją kreatyw- klama upominkowa to reklama tania i kierun- wych inicjatyw. Tam, gdzie nie dało się dotrzeć
    icją. - Klienci początkowo wstrzymali prawie  ność w organizowaniu innego rodzaju prezen- kowa, więc skuteczna. – podkreśla Jarosław  Powoli, ale do przodu bezpośrednio, pomogły narzędzia internetowe,
    wszystkie zamówienia na gadżety. – opowiada  tacji produktów. W tej branży jednak pomysło- Niemiera z firmy Pro-activ.  Po zdjęciu przez rząd restrykcji rynek po- tam, gdzie sprzedaż spadła to zera, otworzyły
    Gabriela Niewiadomska, Dyrektor ds. sprze- wości nie brakuje, a z pomocą oczywiście przy- Dużą elastycznością wykazywali się zwłasz- woli zaczyna łapać oddech. Niestety, efektem się nowe rynki zbytu. Sytuacja wymusiła inne
    daży i marketingu w PAR Bakuła - Podjęli- szedł Internet. - Ze względu na fakt, że zbloko- cza producenci artykułów promocyjnych, któ- wiosennej burzy jest poczucie lęku, które cały podejście do klienta, większą empatię i zrozu-
    śmy zatem dwa rodzaje działań. Pierwsze we- wana została całkowicie możliwości spotka- rzy musieli szybko dopasować ofertę do aktu- czas pokutuje wśród klientów. - Klienci zaczę- mienie, ale pogłębiła też relacje między uczest-
    wnątrz firmy, mające na celu ochronę nas sa- nia się face to face, zaproponowaliśmy naszym alnych potrzeb rynku. - Dokonaliśmy selekcji  li ponownie powoli jak na razie, ale jednak już nikami rynku i przyniesie to efekty w przyszłej
    mych, polegające na podziale całej załogi  Klientom prezentacje gadżetów on-line. – opo- naszej oferty i zakresu usług, skupiliśmy się na  coś zamawiać, wracać z zapotrzebowaniem na współpracy.

    w PAR BAKUŁA na dwa zespoły, tak aby każ- wiada Gabriela Niewiadomska z PAR Bakuła lepszej obsłudze wyselekcjonowanych klientów,  gadżety. – zauważa Monika Nytko, Właściciel ■ Joanna Muszyńska
   1   2   3   4   5   6   7   8   9