Page 2 - Gazeta PIAP
P. 2

02 |                   BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIE J IZBY AR T YKUŁÓ W PROMOCYJNYCH

     Z życia Izby...       Z rynku...           Edukacja i szkolenia      Lifestyle           Kalendarz wydarzeń
                    Strona 5            Strona 11           Strona 14           Strona 16                                   Limity. Nieoczekiwane


                                   zmiany frontu

                                   PIAP wraz Kancelarią TAX-LEX w styczniu tego roku w swoim piśmie zarekomendował
                                   Ministerstwu Finansów zmiany, dotyczące między innymi zniesienia obowiązku
                                   prowadzenia ewidencji upominków reklamowych. Ministerstwo odniosło się do
                                   przedstawionych rozwiązań, niestety negatywnie, swoją decyzję argumentując m.in.
                                   zbyt dużymi kosztami dla budżetu Państwa, ryzykiem powstania „dziur w prawie”
                                   wykorzystywanych przez przedsiębiorców oraz obecną sytuacją związaną z pandemią
                                   COVID-19. W lipcu br. jednak temat ożył, a Ministerstwo zapowiedziało korzystne dla branży
                                   reklamowej zmiany nazwane jako Slim VAT.                                   MINISTERSTWO W LIŚCIE DO PIAP samości osób obdarowanych, oraz  Ministerstwo swoją decyzję argu-
                                    Jedną z rekomendowanych przez zmianę brzmienia ustawy o VAT  mentowało negatywnymi skutkami
                                   Izbę zmian w prawie było wprowa- w ten sposób, aby prezentem o ma- dla budżetu, a także obecną trudną
                                   dzenie limitu 200 zł jako kosztu re- łej wartości były przekazane przez  sytuacją dla Skarbu Państwa związa-
                                   prezentacji lub kosztu reklamy, który podatnika jednej osobie towary,  ną z pandemią. - Wnioskowane pod-
                                   umożliwi dokonanie odliczenia tego których jednostkowa cena nabycia  wyższenie limitów na prezenty o ma-
                                   rodzaju wydatków bez konieczności (bez podatku), a gdy nie ma ceny  łej wartości wiązałoby się z ujemny-
                                   ich kwalifikowania do ww. kosztów, nabycia, jednostkowy koszt wy- mi skutkami dla budżetu państwa, któ-
                                   o ile kwota tego wydatku nie przekro- tworzenia, określone w momen- re są obecnie szacowane na poziomie
                                   czy 200 zł. Jakub Jankowski, Zastęp- cie przekazywania towaru nie prze- ok. -106,9 mln zł. w skali roku. Po-
                                   ca Dyrektora Departamentu Podat- kracza 100 zł. Według Minister- noszenie takich wydatków wydaje
                                   ków Dochodowych, w odpowiedzi stwa postulat ten dąży do podwyż- się niewspółmierne do oczekiwanych
                                   na pismo PIAP, powołał się na zmie- szenia obecnie obowiązujących li- efektów – czytamy w piśmie.
                                   nioną w 2007 roku ustawę, o CIT, mitów dla tzw. prezentów o ma-
                                   która ograniczyła powszechne zja- łej wartości z 10 zł do 100 zł, przy  SLIM VAT DAJE NADZIEJĘ
                                   wisko zaliczania do kosztów podat- jednoczesnej likwidacji warunku  W lipcu br. nieoczekiwanie Mi-
                                   kowych osobistych wydatków podat- prowadzenia ewidencji pozwala- nister Finansów Tadeusz Kościń-
                                   nika, nie mające wpływu na osiąga- jącej na ustalenie tożsamości osób  ski przedstawił zarys pakietu zmian.
                                   ne przychody i jednocześnie będące obdarowanych, która obowiązuje  Jednym z założeń nowych przepi-
                                   trudne do weryfikacji w toku kontroli dla prezentów o wartości przekra- sów podatkowych, jest długo ocze-
                                   podatkowych. Zdaniem Jankowskie- czającej 10 zł ale nieprzekraczają- kiwany przez branżę reklamową po-
                                   go propozycja PIAP wiąże się z ry- cej 100 zł. Odpowiadając na zarzut  stulat zwiększenia limitu na prezenty
                                   zykiem powrotu do takich praktyk. PIAP, że ustalone w Polsce limity  o małej wartości. Minister zapowie-
                                   - Wprowadzenie nawet ograniczonej są jednymi z najniższy w Europie,  dział podniesienie kwoty dla jedno-
                                   kwotowym limitem możliwości zali- Jakub Jankowski stwierdził, że są  razowych prezentów o małej warto-
                                   czania do kosztów podatkowych wy- one uśrednione w stosunku do pra- ści z 10 zł do 20 zł, w celu przybliże-
                                   datków na reprezentację może przy- wa panującego w innych państwach  nia limitu jednorazowych prezentów
                                   wrócić zjawisko pomniejszania do- europejskich.     (bez zbędnych obowiązków formal-
                                   chodu o osobiste wydatki podatnika  - Decyzje dotyczące progów (li- nych) w Polsce do średniej Unii Euro-
                                   pozostające bez związku z osiąganym mitów kwotowych) dla prezentów  pejskiej. Data wejścia w życie zmian
                                   przychodem, co spowodowałoby ne- o małej wartości wyznaczane są  jeszcze nie jest znana. Mimo, że próg
                                   gatywne skutki budżetowe. – czytamy przez poszczególne państwa człon- nadal jest za mały, jest to wreszcie
                                   w liście z Ministerstwa.   kowskie, m.in. na podstawie ich sy- pierwszy krok na przód w batalii, któ-
                                                  tuacji gospodarczej, średnich cen  rą PIAP i wszyscy uczestnicy rynku
                                    PIAP rekomendował Minister- oraz przeciętnej wysokości docho- toczą od lat. Mamy nadzieję, że Mi-
                                   stwu także zmiany w zakresie usta- dów. Dlatego też wartości te są zróż- nisterstwo zauważy pozytywne efek-
                                   wy o VAT, mianowicie zniesienie nicowane w poszczególnych pań- ty tej zmiany i limit ulegnie kolejne-
                                   obowiązku prowadzenia ewiden- stwach członkowskich – pisał Jakub  mu zwiększeniu.
                                   cji pozwalającej na ustaleniu toż- Jankowski w piśmie do PIAP. ■ Joanna Muszyńska
   1   2   3   4   5   6   7