Page 10 - Gazeta PIAP
P. 10

10 |                   BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIE J IZBY AR T YKUŁÓ W PROMOCYJNYCH

    Z życia Izby...         Z rynku           Edukacja i szkolenia      Lifestyle           Kalendarz wydarzeń
     Strona 2                           Strona 11           Strona 14           Strona 16
                                   Reklama w czasach


                                   zarazy vol.2

                                   W ostatnim numerze na podstawie analizy opublikowanej przez agencję reklamową DDB przedstawiliśmy
                                   pandemiczny krajobraz rynku reklamowego. Przypomnijmy, iż eksperci doradzali markom
                                   podczas pandemii elastyczne podejście do biznesu. - Kluczowe jest wyjście z typowej roli biznesu,
                                   niekoncentrowanie się na sprzedaży – alarmowali. - Po ustaniu epidemii rynek wejdzie w fazę odradzania.
                                   Celem biznesu będzie przekucie poprawy nastrojów i potrzeby konsumpcji na odrobienie strat – wyjaśniali.
                                   Tymczasem odmrażanie gospodarki jeszcze się nie zakończyło a rząd już w sierpniu, w 19 powiat ponownie
                                   wprowadził wiosenne restrykcje. Druga fala wirusa miała nadejść jesienią, lecz stało się to szybciej, niż
                                   wszyscy przypuszczali. To może oznaczać, że powrócimy także do pandemicznych nawyków, a to ważna
                                   informacja szczególnie dla mikro i małych firm.                                                                 ba mikro firm, aby w 2020 r. przekroczyć
                                                                 o 20% stan z 1999 r. i jest to spowodo-
                                                                 wane, właśnie silną presją na utrzymanie
                                                                 odpowiednio wysokiego statusu społecz-
                                                                 nego – czytamy w raporcie.
                                                                  Jak wyjaśnia autor raportu Waldemar
                                                                 Izdebski, Prezes Polskich Badań Czytel-
                                                                 nictwa, z badania wynika, że dla właści-
                                                                 cieli mikro i małych firm, kwestia statu-
                                                                 su jest kwestią priorytetową, ważniejszą
                                                                 nawet od własnych zarobków czy dłu-
                                                                 gofalowego prosperowania przedsię-
                                                                 biorstwa. I tak z jednej strony właści-
                                                                 ciele są w stanie szybko uciąć wydat-
                                                                 ki na strategiczne sektory działalności
                                                                 firm takie, jak: marketing, obsługa praw-
                                                                 na czy w końcu inwestycje w pracow-
                                    Z raportu przedsiębiorców Polskie- docelowej. W grupach właścicieli kupują- ników, a z drugiej strony nie rezygnują
                                   go Badania Czytelnictwa wynika bo- cych luksusowe marki zegarków oraz bi- z indywidualnych zakupów marek luk-
                                   wiem, że w okresie pandemii, w stosun- żuterii najwyższe czytelnictwo mają Twój susowych i premium. - Ważnym aspek-
                                   ku do 2018 r., oglądalność telewizji wzro- Styl i Glamour (od 17% do 20%). Wyso- tem jest też silne powiązanie kwestii sta-
                                   sła z 68% do 92%, a czytelnictwo prasy  kie czytelnictwo w tych grupach uzyskują tusowych z kulturowymi – właściciele mi-
                                   z 54% do 65%. Ponadto raport Reutersa  także pisma people, np.: Viva 22%-25%. kro i małych firm czytają statystycznie
                                   potwierdza, że podczas wiosennej kwa- Aby sprawdzić, jak bardzo opłaca się więcej prasy niż ogół Polaków i nie re-
                                   rantanny dużym zaufaniem cieszyły się  inwestować w reklamę prasową PBC zygnują z tej aktywności, pomimo wid-
                                   media lokalne. Nagle influencerzy, wia- stworzyło społeczną klasyfikację wła- ma dużego kryzysu gospodarczego. Bie-
                                   domości od znajomych, przestały być dla  ścicieli firm, wzorując się na międzyna- żąca znajomość treści prasowych jest dla
                                   nas tak ważne, jak przed wybuchem pan- rodowej klasyfikacji social grades. PBC nich silnym elementem zachowania wła-
                                   demii, ludzie mieli bowiem potrzebę do- wyodrębniło cztery kategorie właścicie- snego wizerunku. To dzięki czytaniu pra-
                                   trzeć do rzetelnych wiadomości. li mikro i mały firm, nadając im określa- sy mogą zachować odpowiedni poziom
                                                  nia klas w sensie socjologicznym. Klasy elokwencji i obycia, pokazując się w to-
                                   Prasę drukowaną lubi czytać klasa  mają hierarchiczny charakter pod wzglę- warzystwie, jako osoby posiadające nie
                                   wyższa i średnia       dem pozycji społecznej i prestiżu. Kla- tylko specjalistyczną, wąską wiedzę na te-
                                    Czytelnictwo dzienników ogólnopol- sa wyższa to 17% właścicieli firm, klasa mat swojej branży, ale także znające ak-
                                   skich i tygodników opinii w tych grupach  średnia wyższa - 28% właścicieli, klasa tualne trendy czy problemy na szeroko ro-
                                   wynosi od dwudziestu kilku do trzydzie- średnia - 40% właścicieli oraz niższa kla- zumianym rynku lub zagadnienia spo-
                                   stu kilku procent. Od 24% do 29% przed- sa obejmuje 15% przedsiębiorców. łeczne – wyjaśnia Waldemar Izdebski.
                                   stawicieli klasy wyższej czyta pisma po-
                                   dróżnicze, komputerowe, motoryzacyj- W marketing inwestuje klasa wyższa Skąd tak silne przywiązanie właścicie-
                                   ne lub z innego obszaru wiedzy. Jednak  Jak się okazuje właściciele firm trosz- li mikro i małych firm do własnego statu-
                                   czy wśród nich są nasi klienci? Z rapor- czą się o swój rozwój, ale jedynie klasa su? - Oczywiście, można powiedzieć, że
                                   tu wynika, że przedsiębiorcy chcą oszczę- wyższa planuje częściej (wzrost z 58% po części są to indywidualne predyspo-
                                   dzać, ale nie na sobie. - Właściciele firm  do 67%) podczas recesji, niż w okre- zycje osobowościowe i hierarchia war-
                                   deklarują głębokie cięcia kosztów w swo- sie wzrostu, podjąć więcej niż 3 dzia- tości, ale przede wszystkim warto zwró-
                                   ich firmach, w tym kosztów wpływających  łania marketingowe w firmie. Pozosta- cić uwagę na siłę presji społecznej. Aktu-
                                   na ograniczenie potencjału rozwojowego  łe klasy społeczne zamierzają zreduko- alny stan przedsiębiorstwa, jakość świad-
                                   firmy przy wychodzeniu z recesji, ale sami  wać liczbę aktywności marketingowych czonych usług i oferowanych produktów
                                   nie planują ograniczenia prywatnej kon- w okresie recesji. Dobra wiadomość jest jest oceniany niejednokrotnie przez klien-
                                   sumpcji – czytamy. A to oznaczać może,  jednak taka, że silna presja na utrzyma- tów poprzez pryzmat samego właścicie-
                                   że o ile dadzą się przekonać reklamie  nie odpowiednio wysokiego statusu spo- la firmy. Jest to tym bardziej istotny ele-
                                   luksusowej marki zegarów, o tyle nieko- łecznego właścicieli firm już raz pomogła ment w przypadku mikro i małych przed-
                                   niecznie przekona ich reklama, która wią- nam wyjść z poważnego kryzysu ekono- siębiorstw, gdzie to właśnie właściciel
                                   załaby się z inwestycją w ich firmę. Ra- micznego. - Zabójczy dla polskiej przed- jest osobą, która spotyka się z klienta-
                                   port dowodzi, że w okresie recesji właści- siębiorczości był kryzys rosyjski. Anali- mi, nawiązuje kontakty biznesowe i fina-
                                   ciele mikro i małych firm nie ograniczą  za dynamiki, jak zmieniała się liczba firm lizuje kontrakty. Właściciel dla tego typu
                                   liczby kupowanych luksusowych marek  od 1999 r., pokazuje, że w 2000 r. w sto- firm jest swego rodzaju wizytówką, przez
                                   produktów. I tak: co trzeci przedsiębior- sunku do 1999 r., firm było o 2,9% mniej. której pryzmat potencjalny klient ocenia
                                   ca wydający w ciągu roku ponad 10 tys.  W 2001 r. w stosunku do 1999 r. uby- przedsiębiorstwo jako całość. W przy-
                                   na wyjazdy turystyczne czyta Gazetę Wy- ło już 9% firm. Aż do 2008 r. liczba mi- padku mikro i małych firm, które nie po-
                                   borczą, Newsweek, a 28% czyta Natio- kro i małych firm nie przewyższyła sta- siadają znanej marki, to ocena samego
                                   nal Geographic. Wśród kupujących nowe  nu z 1999 r. W 2009 r. kolejny kryzys fi- właściciela wpływa na ostateczną decy-
                                   samochody osobowe 33% czytelnic- nansowy likwiduje ponad 6% firm rok do zję o zakupie – sumuje.
                                   two uzyskuje Gazeta Wyborcza, a osiem  roku. W efekcie jest ich o 5% mniej niż ■ Zofia Smolarek
                                   dzienników regionalnych ma aż 22% czy- dekadę wcześniej, przed kryzysem rosyj- *Artykuł powstał na podstawie analizy raportu
                                   telnictwo w skali populacji kraju. Wśród  skim! Aż do 2011 r. polski biznes nie był  przedsiębiorcy Polskiego Badania Czytelnictwa. Z pełnym
                                   magazynów największe czytelnictwo ma  w stanie odbudować stanu z 1999 r. Do- raportem można zapoznać się na stronie internetowej PBC:
                                   Tele Tydzień, który wskazało 28% grupy  piero od 2014 r. dynamicznie rośnie licz- https://www.pbc.pl/raport-przedsiebiorcy/
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15